2012

 

Mads Hansen siger velkommen og beder alle om at tage plads. Han gennemgår lige hurtigt punkterne på dagsordenen. Første punkt er af finde en dirigent, som så skal lede generalforsamlingen.

 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Bestyrelsen foreslår Erik Boje som dirigent. Det vedtages enstemmigt.

Erik Boye siger der skal findes en referent iflg. vedtægerne.

Bestyrelsen foreslår Daniel Bak som referent. Det vedtages enstemmigt.

Erik Boye spørger ud i lokalet, om der en nogle som er interesseret.

Bestyrelsen foreslår Michael Jørgensen og Mikkel Knudsen som stemmetællere. Det vedtages enstemmigt.

Der er 27 stemmeberettiget tilstede i dag.

 

2. Formandens beretning.

Mads Hansen lægger ud med at fortælle om kampene om de eftertragtede oprykningspladser, som gjorde at vi kunne sende busser af sted til næsten alle kampe i efteråret. Kun en blev undladt og det var kun på grund af tidspunktet, en onsdag klokken 19 i Hjørring, og folk kunne ikke få fri til at nå det. Resten af sæsonen kom busserne også næsten altid af sted, igen kun med en undtagelse til Gladsaxe hvor hele Vejle stort set var til Jelling musikfestival.

Resultatmæssigt har det generelt været en meget svingende sæson fra klubbens side.

Med hensyn til fanklubbens har der været travlt for at nå alle de ting der skulle nås med under 200 medlemmer og mange opgaver så måtte bestyrelsen tage det store læs.

Bestyrelsen har fra starten også været på kursus, et godt kursus hvor der blev sat mål, delmål og kigget på holdninger og perspektiver. Dog må vi også lige erkende at vi stadig mangler nogle ting endnu. Vi er stadig ikke perfekte, men vi tror på os selv og i det som vi gør til dagligt. For vi gør hvad vi er bedst til. Fester, udebaneture og stemning på diverse stadions. Det er nok hvad vi er bedst til, så hvorfor gå væk fra det koncept.

Vi har på ingen måde kommet uden om at vi har haft det svært. Resultaterne har jo gjort sit. Dog har vi stadig også haft det svært med den uendelige snak om Kolding osv. Det er bare sådan at klubben har valgt det for os og vi hoppede med på vognen. Sådan ligger landet.

Jeg er glad for at vi har kunnet sende så mange fodbold-elskende folk af sted ud i landet, til diverse” lorte ”stadions og juble og gejle vores drenge op. Det skal i sgu have en stor tak for. Det er også det der gør at man gang på gang har lyst til at sidde i en bus i 8-9 timer, selv om resultatet ikke altid er med os.

Det gør en frivillig glad. Men uden de frivillige, så var vi jo slet ingen ting.  De er dem som gør fanklubben kan gøre alle de ting, som vi gør.

En ting er ikke bare at stå bag baren, en ting er ikke bare at samle penge ind på stadion, en ting er ikke bare at dele affaldsposer ud, en ting er heller ikke at lave vores flotte medlemsblad Playball - eller hænge plakater op. Det er faktisk det hele, som der gør det hele bliver til en stor ting. Vi kan fra bestyrelsens side jo ikke lave alt og det skal vi absolut heller ikke. For det vil være en umulig opgave jo.

Det sidste års tid har de frivillige været med til mange ting. Vi har hængt plakater op for både Vejle kræmmermarked, Rock in Vejle og Danish DJ festival og pillet lidt plakater ned for kommunen. Så har vi også været ude med affaldsposer for Vejle ungdoms fællesråd / Vejle kommune. Vi har også været med til lægge gulv på Vejle Stadion, til koncerterne. Dette gør vi for at TCR kan køre rundt. Fordi vi holder af og er stolte af Vejle boldklub Kolding.

Vi har i løbet af året også været nationalt aktive, med landskampe, indendørsstævne, DFF generalforsamling og afholdt et særdeles vellykket fodboldarrangement for 5-6 fanklubber en god weekend vi kan være stolte af. Vi har gennem sæsonen afholdt næsten alle salgs tema fester som altid er gode og hyggelige. Og julefrokost med mange sponsor gevinster husk nu allerede at tilmelde jer nu til den i år som afholdes ovre i klubben for måske at få tiltrukket lidt flere. Det er for mig personligt, ikke længere resultaterne der tæller, men derimod det sammenhold vi har hernede. Dog skal vi jo også passe på med at det ikke bliver for indgroet og de samme ting vi fokusere på. Derfor ser vi også gerne at der er nogle nye folk, som der vil træde ind i bestyrelsen i aften. Vi har altid brug for nye kræfter, initiativer osv. Uden de ting, vil vi falde hen og ikke kunne være os selv bekendte jo. For vi vil jo stadig gerne være den 12. mand.

Der har også været holdt mange møder den sidste sæson selv om det ikke er mundet ud i ret meget men ting tager tid. Husk at købe vores kampprogrammer det er vores nye tilskud fra klubben.

I den nærmeste fremtid skulle vores nye hjemmeside gerne være i luften med et nyt forum som vi mangler en administrator til så sig til hvis det var noget du vil hjælpe med.

Vi får flere og flere samarbejdspartnere sidst GF Forsikring som vi får pege af for hver police folk tegner gennem os. Og flere samarbejdes partnere bidder også på så folk ved godt hvem vi er og hvad vi står for.

Fremtiden ved vi ikke så meget om endnu men der var været snak om Graversen Corner den ligger lige nu Her på falderebet vil jeg ønske jer alle en god sæson og hvis i mener at i gerne vil være lidt mere frivillig eller bare har behov for at komme her i fanklubben, så skriv jer på listen til enten en barvagt, lettere oprydning, promotion af fanklubben, uddeles af foldere osv. Vi har altid brug for frivillige.

 

3. Godkendelse af formandens beretning.

Den godkendes enstemmigt.

 

4. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af regnskab og budget.

Regnskab.

 

Play Ball er gratis at producere igen i år. Derfor får Ole en kurv for det store arbejde.

Morten Hansen fortæller at der mangler folk i busserne, for ikke at have så meget underskud på busserne.

Den store forskel på huslejen 2010/11 og 2011/12 er fordi vi sidste år var forud med huslejen og at vi i år skylder noget.

Vi mangler stadig penge fra VBK men har købt en bus på auktion som modregnes.

 

Budget.

Bar og busser er lidt lavere i år, kontingent er sat lidt højere da vi allerede nu er begyndt at få flere medlemmer.

Husleje samt el, vand og gas er steget.

PlayBall er steget grundet usikkerhed om det kan fortsættes gratis.

Vi får ikke længere tilskud fra VBK men får alle pengene fra salg af programblade her går salget meget svingende men der arbejdes på at få nummereret programblade så der kan komme gevinster til udtrækning og dermed også mere salg i bladene..

 

5. Godkendelse af regnskab og budget.

De godkendes enstemmigt.

 

6. Lokalafdelingers beretning.

Der er ingen lokalafdelinger.

 

7. Godkendelse af lokalafdelingers beretning.

Der er ingen lokalafdelinger.

 

8. Fastsættelse af kontingent.

Der stilles forslag om at alle satser bliver på 199kr eller 200kr. Familiemedlemsskab forbliver det samme på 499kr.

Der diskuteres frem og tilbage om det er godt for vi kan risikere at miste op mod 20% i bare pensionister.

Grænsen går ved 16 år ved børn. Grænsen på stadion er 15 år skal vi have sat vores ned til det samme eller noget helt andet der snakkes frem og tilbage og forslaget ender på følgende:

0-13 år 149,- 13-? 199,- familie 499,-

Der stemmes og udfaldet er 19 stemmer for og vedtages

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Alle er på valg.

Formand: Mads genopstiller, ingen andre stiller op han vælges enstemmigt

 

Næstformand: Michael genopstiller ikke. Følgende stiller op, og får antal stemmer:

Louise Kristine Jessen = 10

Daniel Hansen = 7

Gert Frandsen = 8

Blanke = 2

Louise Kristine Jessen vælges som næstformand

 

Kasserer: Morten genopstiller og bliver enstemmigt valgt.

 

Sekretær: Daniel Bak genopstiller ikke. Thea Jørgensen bliver enstemmigt vedtaget

 

1. bestyrelsesmedlem

2. bestyrelsesmedlem

3. bestyrelsesmedlem

 

Følgende stiller op og få antal stemmer:

Gert Frandsen = 18

Mette Volsmann = 23

Daniel Hansen = 18

Jesper = 4

Flemming Mikklesen = 11

Ole Jensen = 7.

Flest stemmer bliver 1. bestyrelsesmedlem, næst flest 2. bestyrelsesmedlem, tredje flest 3. bestyrelsesmedlem.

Mette Volsmann , Gert Frandsen og Daniel Hansen vælges som 1., 2. og 3. bestyrelsesmedlem.

 

Suppleanter:

Følgende stiller op og få antal stemmer:

Michael Jørgensen Junior = 20

Jesper = 4

Ole Jensen = 14

Ole Jørgensen = 21

Karin Svendsen = 14

Ugyldig = 1

 

Omvalg Ole Jensen=12, Karin Svendsen=13, blanke=2.

 1., 2. og 3. Suppleanter Ole Jørgensen, Michael Jørgensen Junior og Karin Svendsen

 

10. Valg af revisorer.

Der foreslås Anna Margrethe Jørgensen, Daniel Bak. De bliver enstemmigt valgt som bilagskontrollanter

 

11. Behandling af indkomne forslag.

Se forslag.

1: Der er stort flertal for vedtagelsen af ændringen.

2: Der er enstemmigt vedtagelse af forslaget.

3: a Brian siger at der kan være en stor risiko ved at fjerne bestyrelsesmedlemmer da det kan være folk ikke vil lave noget når de ikke har en post.

Ole Jørgensen Syntes det er en dårlig ide at lave om på antallet da det måske ville være bedre at lave en helt ny struktur.

Flere mener det er bedre med en bred bestyrelse så der er flere holdninger og ikke bare 5 der har samme holdning.

Der stemmes skriftligt Ja=5 Nej=20 blanke=2

B Frafaldet

4: Frafaldet

5: Ole Jørgensen foreslår at man får en konsulent ud fra arbejderenes landsbank til at komme ud og fortælle hvad man egentligt tegner

Flertal for og imod

6: Alle har altid været med til alle møder så alle suppleanterne hele tiden er up to date med hvad der sker. Så når et medlem stopper så ved de hvor foreningen står lige nu.

16 for, derfor vedtaget, da det ikke er noget der står i vedtægterne.

7: Er taget under kontingent fastsættelse

 

12. Eventuelt.

Årets spiller blev Jonathan Neftali med 45% af stemmerne.

Vinder af konkurrencen er Jørgen Krog medl. Nr. 352 fra Kerteminde.

Der vil frem over blive lavet en frivillige aftale som vil kræve nogle ting for at modtage en billet til julefrokosten.

Fremtidige ting man kan arbejde i bestyrelsen.

Nemmere tilmelding til aktiviteter.

Hvad kan vi tilbyde sponsorer af busture osv.

Det var rigtigt godt at stå nede ved stadion og sælge medlemskaber.

 

Tak for i dag.

 

TAK TIL VORES SPONSORER