2019

Generalforsamling lørdag d.31/8-2019

 

 

1: valg af dirigent blev Ole Jørgensen

Han bød velkommen og konstaterede at der var indkaldt rettidigt.

Der blev valgt referent Diana Frandsen

Stemmetællere: Laurits Jørgensen og Anna Margrethe Jørgensen

2:  formandens beretning

 

Vi kom jo egentligt godt i gang med busturene og vi fik da også sendt busser afsted til stort set alle udekampe på nær de svære Mandagskampe hvor vi måtte aflyse et par stykker pga. manglende tilmeldinger. Det er jo desværre sådan det er når tv styrer hvornår kampene spilles.  vi er ikke de eneste der har de problemer med busture på hverdagsaftner og det vil helt sikkert også blive et problem i den kommende sæson. Men overalt hvor vi kom blev vi mødt med et velkommen tilbage og hvor er det dejligt at se VB tilbage osv. Jeg syntes da også at vi var med til at vise at Vejle er en fodbold by og at vi bakker op omkring holdet både ude og hjemme.

Henover efteråret havde vi et medlem som skaffede en del sponsorater af gavekort som blev udloddet ved lodtrækning bland vores medlemmer som en ekstra fordel ved et medlemskab.

Vi har i løbet af året også haft diverse arrangementer såsom ølsmagning, Whisky/Gin smagning 

Et par fine aftner hvor der var rig mulighed for at udvide sin horisont og få smagt på noget nyt eller for nogen et par velkendte dråber.

Vi havde selvfølgelig også vores julefrokost som igen i år var godt besøgt, der var dejlig julemad fra Thinggaard foods, god underholdning fra aktivitetsudvalget og højt humør fra deltagerne.

Årets Fair fans cup blev afholdt i Helsingør hvor nogle af fanklubbens medlemmer drog afsted og viste flaget. Stævnet var lidt præget af manglende erfaring hos arrangøren da den sædvanlige fest om aftenen blev aflyst med rigtig kort varsel.  men ud fra historierne så lyder det til at dem der var afsted hyggede sig gevaldigt alligevel.

Årets DFF-seminar blev afholdt i Odense hvor vi havde 2 med hele weekenden og 2 deltagere til lørdagens program.

Vi har igen i år stået for merchandise salg hvilket har givet lidt travlhed på kampdagene men også har givet lidt i klubkassen.

Endnu et år er nu også gået hvor vi ikke har haft tag over hovedet dette skyldes nok ene og alene manglende tid til at skaffe de nødvendige midler. Så derfor vil vi gerne have hjælp fra jer medlemmer som har tid og gerne lidt erfaring omkring dette.  vi vil så gerne have det klubhus igen...

Vi har dog fået indrettet et fint område under C tribunen hvor jeg da vil opfordre alle til at mødes før og efter kampene også selvom klubben har oprettet et “Fanområde” ude foran.

Vi har i løbet af året også udført noget arbejde for at tjene penge til foreningen. Vi har bla. Del poser ud for kommunen samt hænget plakater op i forbindelse med EM i kørestolsrugby og Vejle fjord festival.

3:  Godkendelse af formandens beretning

    Beretningen blev enstemmigt godkendt

4:  Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af regnskab og budget

    Morten fremlagde regnskabet først og dernæst budgettet

    Regnskab er godkendt og underskrevet af bilags kontrollanter og bestyrelsesmedlemmer

5:  godkendelse af regnskab og budget

    Regnskab: godkendt

    Budget: godkendt

6:  lokalafdelingers beretning

    Der er ingen

7:  Godkendelse af lokalafdelingers beretning

8:  Behandling af indkomne forslag.

    Bestyrelsen forslår vedtægtsændringer

        §6. ordinær generalforsamling.

        Stk. 2. den ordinære generalforsamling der afholdes hvert år i august måned

Ændres til:       den ordinære generalforsamling der afholdes hvert år i 3. kvartal af året

Stk.4. stemmeret har alle medlemmer over 18 år, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Familiemedlemmers stemmeret er lig med antallet af udstedte medlemskort til medlemmer over 18 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

Ændres til:  Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen

 §15 stk.3.   Stk. 3. På den ekstraordinære generalforsamling skal endvidere besluttes, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue og løsøre. Her er simpelt

      stemmeflertal tilstrækkeligt.

Ændres til: §15 stk.3. på den ekstraordinære generalforsamling skal endvidere besluttes hvilke velgørende formål foreningens formue og løsøre skal fordeles imellem

Her er simpelt stemmeflertal tilstrækkeligt

9:  Fastsættelse af kontingent

Der er et forslag fra et medlem om at hæve beløbet til 200kr i stedet for 199kr, dette bliver dog uændret

10:  valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

    Næstformand, kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer

    Næstformand: på valg er Gert Frandsen valgt blev Gert Frandsen

    Kassererne: på valg er Morten Hansen han ønsker ikke genvalg

        Opstillet er Thea Wetke, valgt blev Thea

    2. Bestyrelsesmedlemmer:

    Afgående: Louise Toft og Mette Volsmann

    Opstilles: Anna Birgitte Krogholm og Kristian Andersen

    Valgt Anna Birgitte Krogholm og Kristian Andersen

    Suppleanter:

    Afgående: Thea Wetke, Jesper Aasøe, Steffan Buch

    Opstilles: Lars Bøje, Laurits Jørgensen, Martin Jørgensen

    Valgt blev:

1.sup. Lars Bøje

    2.sup. Laurits Jørgensen

    3. sup. Martin Jørgensen   

11: valg af revisorer

    På valg er Anna Margrethe Jørgensen og Daniel Bak begge ønsker genvalg

    Disse er genvalgt

12: eventuelt.

    Brian uddelte årets pris for ekstra hånd dette blev Anna Birgitte Krogholm

Bestyrelsen fortalte om de er ved at udarbejde et pointsystem for de frivillige, så det optjener nogle point til at få et par ekstra goder.

 

 

Brian takkede Morten Hansen, Louise Toft og Mette Volsmann for deres gode arbejde i bestyrelsen, gennem årene.

TAK TIL VORES SPONSORER