VEDTÆGTER I THE CRAZY REDS

 

 

TCR-logo kopi.jpg

 VEDTÆGTER FOR VB-SUPPORTERFORENING

”THE CRAZY REDS”
 
§ 1.  Foreningens navn og hjemsted.
 Stk. 1. Foreningens navn er ”THE CRAZY REDS”.
 Stk. 2. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.
 
§ 2.  Foreningens formål.
 Stk. 1. Foreningens formål er at give den professionelle afdeling i Vejle Boldklub
 den størst mulige opbakning, såvel ude som hjemme, ved at skabe fest, farver og
         stemning ved kampene..
         Stk. 2. Foreningen har til formål at udbrede kendskabet til begrebet fodboldfan-
         kultur både på nationalt og internationalt plan.
         Stk. 3. Foreningens formål er endvidere at bekæmpe ethvert tilløb til vold og
         racisme i forbindelse med fodboldkampe, gennem samvær og arrangementer
         med andre klubbers supportere.
         Stk. 4. Foreningen støtter hverken en politisk idelogi eller en bestemt trosretning.
 
§ 3.   Foreningens medlemmer.
         Stk. 1. Som medlem kan optages enhver fodboldinteresseret person.
         Stk. 2. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningen.
         Stk. 3. Alle medlemmer registreres med navn, adresse, telefonnummer og  
         fødselsdato.
         Stk. 4. I særlige tilfælde kan en indmeldelse afvises. Det kræver dog mindst 4
         bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. Ansøgeren kan, hvis denne ønsker det,
         få afvisningen behandlet på den førstkommende generalforsamling.
         Stk. 5. Æresmedlemmer kan udnævnes hvis hele bestyrelsen stemmer herfor.
 
§ 4.   Kontingent.
         Stk. 1. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære
         generalforsamling.
         Stk. 2. Kontingentet opkræves forud for et år, gældende fra indmeldelsen i    
         foreningen.
 
§ 5.   Eksklusion.
         Stk. 1. Når et medlem er i kontingentrestance ud over 6 måneder, betragtes
         vedkommende som passivt medlem af foreningen.
         Stk. 2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning
         dertil. Bestyrelsens beslutning kræver dog, at mindst 4 bestyrelsesmedlemmer
         stemmer herfor. En eksklusion skal fremlægges på den førstkommende
         generalforsamling, hvis vedkommende ønsker dette.
         Stk. 3. I øvrigt kan medlemmer ekskluderes pga. voldelig, racistisk eller utilbørlig
         adfærd i forbindelse med kampene, herunder brug af knaldfyrværkeri,
         romerlys og indkast af genstande på banen eller efter andre personer. Samme
         gør sig gældende ved arrangementer hvor foreningen er arrangør eller medarrangør,
         eller hvor foreningen er indbudt til deltagelse i andres arrangementer.
 
§ 6.  Ordinær generalforsamling.
 Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 Stk. 2. Den ordinære generalforsamling der afholdes hvert år i 3. kvartal af året,
         indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside og/eller i
         medlemsbladet/nyhedsbrev.
         Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
         skriftligt i hænde mindst 8 dage i forvejen.
         Stk. 4. Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, der senest ugedagen forinden har
         betalt forfaldent kontingent. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
         Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.
 
§7.  Ekstraordinær generalforsamling.
 Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes hvis bestyrelsen finder
 det nødvendigt, eller hvis mindst 10 % af foreningens medlemmer skriftligt
 fremsætter krav herom til bestyrelsen. Kravet ledsages af et dagsordensforslag.
 Stk. 2. Vedr. indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne
 i § 6, stk. 2 og 3.
 
§ 8.   Generalforsamlingens ledelse.
 Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.
 Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
 Stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal,
 jvf. dog § 14 og 15.
 Stk. 3. Generalforsamlingen bestemmer afstemningsmåden.
 
§ 9.  Dagsorden.
 Stk. 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende
 punkter:
 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Godkendelse af formandens beretning.
 4. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af regnskab og budget.
 5. Godkendelse af regnskab og budget.
 6. Lokalafdelingers beretning.
 7. Godkendelse af lokalafdelingers beretning.
 8. Behandling af indkomne forslag.
 9. Fastsættelse af kontingent.
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 11. Valg af revisorer.
 12. Eventuelt.
 
§ 10.  Bestyrelsesvalg.
          Stk. 1. Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse.
  Stk. 2. Bestyrelse består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær
  og yderligere 3 medlemmer.
          Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer sidder for 2 år ad gangen. I lige år vælges formand,
          sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges næstformand, kasserer og 1
          bestyrelsesmedlem. Hvert år vælges op til 3 suppleanter, for 1 år.
          Stk. 4. Genvalg kan finde sted. 
  Stk. 5. Til bestyrelsen kan kun vælges stemmeberettigede over 18 år.
          Stk. 6. For at blive valgt til formand skal man have været medlem af bestyrelsen i et år.
  Stk. 7. For at blive valgt til bestyrelsen i The Crazy Reds skal man på                  
  Opstillingstidspunktet have bopæl indenfor en radius af 50 km fra Vejle Stadion.
 
§ 11.  Lokalafdelinger.
  Stk. 1. Lokalafdelingens formål er at arrangere aktiviteter og/eller busture for            
  lokalafdelings medlemmer samt at udbrede kendskabet til den professionelle 
  afdeling i Vejle Boldklub samt fodbold fankultur i lokalsamfundet. 
  Stk. 2. Alle medlemmer af en lokalafdeling skal være fuldgyldigt medlem af
  The Crazy Reds.
  Stk. 3. Mindst 10 medlemmer skal anmode bestyrelsen om oprettelse af en
  lokalafdeling, før bestyrelsen kan give tilsagn til stiftende generalforsamling
  for lokalafdelingen.
  Stk. 4. Lokalafdelingen afholder en årlig generalforsamling med følgende
  dagsorden:
  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Formandens beretning.
  3. Godkendelse af formandens beretning.
  4. Kassererens beretning.
  5. Godkendelse af regnskab og budget.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Eventuelt.
  Stk. 5. Bestyrelsen består af minimum en formand, en næstformand, en kasserer
  og en sekretær. Bestyrelsesmedlemmerne vælges årligt. Valgbare er personer
  over 18 år.
  Stk. 6. Lokalafdelingerne skal sende referater fra møder til The Crazy Reds.
  Stk. 7. Bestyrelsen i The Crazy Reds kan give en foreløbig godkendelse af en
  lokalafdeling.
  Stk. 8. Kun generalforsamlingen i The Crazy Reds kan godkende og ekskludere
  lokalafdelinger.
 
§ 12.  Konstituering – tegningsret.
  Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
  Stk. 2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens
  medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Jvf. dog §
  3, stk. 4. og § 5, stk. 3.
  Stk. 3. Over bestyrelsens beslutninger føres referat, der underskrives af referenten.
  Stk. 4. Foreningen tegnes af mindst 2 af følgende: formand eller næstformand
  eller kasserer. I sager, der angår køb og salg af løsøre, tegnes foreningen af den
  samlede bestyrelse. Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege en eller flere personer
  til enten alene eller i fællesskab, at disponere over foreningens formue,
  herunder også over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.
  Stk. 5. Ved ansøgning om midler i foreningens navn, skal ansøgningen godkendes
  af den samlede bestyrelse.
 
§ 13.  Regnskab – revision.
  Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger fodboldsæsonen, dvs. fra 1/7 til 30/6.
  Stk. 2. Kassereren skal senest 2 uger inden generalforsamlingen aflevere regnskab
  og status pr. 30/6 til revision og påtegning.
          Stk. 3. Regnskab, status og budget forelægges den ordinære generalforsamling til
          godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
  Stk. 4. Revisorerne vælges for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
  Stk. 5. Revisorerne skal hvert år i juli måned gennemgå regnskabet og påse at
  beholdningen er til stede.
 
§ 14.  Ændring af vedtægter.
  Stk. 1. Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når
  mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
§ 15.  Foreningens opløsning.
  Stk. 1. Foreningen kan kun opløses ved en i dette øjemed særlig ekstraordinær
  generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves at halvdelen af                
  foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse
  kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
  Stk. 2. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, som ikke er                 
  beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, dog tidligst 3 uger efter,
  hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket
  antal stemmeberettigede, der er til stede.
  Stk. 3. På den ekstraordinære generalforsamling skal endvidere besluttes hvilke
          velgørende formål foreningens formue og løsøre skal fodeles imellem.
          Her er simpelt stemmeflertal tilstrækkeligt.
 
  Således vedtaget på den ordinære generalforsamling, 31. august 2019.
 

TAK TIL VORES SPONSORER